àÛç¸ÇÆÇÒÇ‹Å@åQînÇ≈àÛç¸ï®/ÉfÉUÉCÉì

Ç≤óòópÇÃó¨ÇÍ Ç≤íçï∂Ç©ÇÁî[ïiÇ‹Ç≈Å@åQîn/ëOã¥ÅEçÇçËÅEà…ê®çË

åQînåßÅEëOã¥és/çÇçËés/à…ê®çËésÇ©ÇÁÇ≤íçï∂Çè≥ǡǃǮÇËÇ‹Ç∑ÅB
àÛç¸ ó¨ÇÍ

Ç®ê\çûÇ›ÅÑÇ®ë≈çáÇπÅÑÇ®å©êœÇËÅÑå¥çeÅEé ê^ÇÃÇ≤ópà”

á@Ç®ê\ǵçûÇ›ÇÕÅAÇ®ìdòbÅAÉÅÅ[ÉãDžǃÇ≤òAóçÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
Ç≤ïsñæÇ»ì_ǻǫÅAÇ®ãCåyÇ…Ç®ìdòbÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
ìdòbî‘çÜÅ@027-220-1201
áAÇ®ë≈çáÇπ
Ç®ãqólÇÃêßçÏäÛñ]ì‡óeÇÇ®ï∑ǴǵÅAÉfÉUÉCÉìÇÃèÄîıÇǵNjÇ∑ÅB

Ç≤íçï∂éûÇ…Ç≤ópà”Ç¢ÇΩÇæÇ≠LJÇÃ
ÅEï∂éöå¥çe
ÅEégópÇ∑ÇÈâÊëúÇ‚é ê^
ÅEéQçlDžǵÇΩÇ¢àÛç¸ï®
ÅEÇ≤äÛñ]ÇÃÉfÉUÉCÉìǙdžÇÈèÍçáÇÕÉâÉtå¥çeÅiéËèëÇ´â¬Åj

áBǪÇÃå„ÅAêîì˙Ç≈ÉâÉtÉfÉUÉCÉìÇ∆Ç®å©êœÇËÇÇ®ëóÇËÇ¢ÇΩǵNjÇ∑ÅB

Ç®å©êœèëÇÇ≤íÒèoÇ≥Çπǃí∏Ç´Ç‹Ç∑ÅB
ÉâÉtÉfÉUÉCÉìÇÕjpgLJǵÇ≠ÇÕpdfÇÃÇ«ÇøÇÁÇ©ÇÉÅÅ[ÉãÇ≈Ç®ëóÇËǵÅA
ì‡óeÇämîFǵǃǢÇΩÇæÇ´Ç‹Ç∑ÅB

Ç≤íçï∂ämíËÅÑÉfÉUÉCÉìèCê≥ÅÑ

áCî≠íç
åàíËÇ≥ÇÍÇΩéûÅAÇ®ìdòbÇ‹ÇΩÇÕÉÅÅ[ÉãÇ≈Ç≤òAóçÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
î≠íçÇÃç€ÇÕÅAå©êœèëÇÃÅuíçï∂èëÅvÇÃóìÇ…Ç≤èêñºÅEÇ≤ìÊàÛǵǃǢÇΩÇæÇ´FAXDžǃÇ≤ï‘ëóâ∫Ç≥Ç¢ÅB
áDÉfÉUÉCÉìêßçÏ
î≠íçå„ÅA3Å`5ì˙ä‘ÇŸÇ«Ç≈ç◊Ç©Ç»ïîï™Ç‹Ç≈çÏÇËçûÇÒÇæÉfÉUÉCÉìÇÃâÊëúÇÇ®ëóÇËívǵNjÇ∑ÅB
DZÇÍà»å„Ç…ÉLÉÉÉìÉZÉãÇ≥ÇÍÇΩèÍçáÅAèäíËÇÃÉLÉÉÉìÉZÉãóøÇ™î≠ê∂ǵǃǵNjǢNjÇ∑ÅB
Ç®ãqólÇÃÉCÉÅÅ[ÉWÇ∆à·Ç§å¬èäÇ‚ÅAä‘à·Ç¢ÅEïœçXÇÃâ”èäÇ
âÊëúÉfÅ[É^Ç‚ÉtÉ@ÉbÉNÉXDžǃǮímÇÁÇπÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
çZê≥ÇÃâÒêîêßå¿ÇÕdžÇËÇ‹ÇπÇÒÅB

çZóπämîFÅÑÇ®éxï•Ç¢ÅÑàÛç¸ÅÑî[ïi

áEçZóπämîF
èCê≥Ç™Ç∑Ç◊ǃäÆóπǵÇΩíiäKÇ™çZóπÇ∆Ç»ÇËÇ‹Ç∑ÅB
çZóπÇÃç€ÇÕÅAÉÅÅ[ÉãÇ≈ÅuçZóπämîFèëÅvÇëóïtÇ¢ÇΩǵNjÇ∑ÇÃÇ≈ÅA
ç≈èIçZóπÉfÉUÉCÉìÇämîFå„Ç≤èêñºÅEÇ≤ìÊàÛǵǃǢÇΩÇæÇ´FAXDžǃÇ≤ï‘ëóâ∫Ç≥Ç¢ÅB
áFÇ≤ì¸ã‡ÇÇ®äËǢǵNjÇ∑
ÉfÉUÉCÉìämîFå„ÅAóøã‡ÇÇ®éxï•Ç¢Ç≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
Åií˜Çflï•Ç¢ÅAë„à¯Ç´ìôÅAÇ®éxï•Ç¢ï˚ñ@ÇÕëŒâûÇ¢ÇΩǵNjÇ∑ÇÃÇ≈ÅAÇ≤ëäíkÇ≠ÇæÇ≥Ç¢Åj
áGàÛç¸ÇÃäJén
Ç≤ì¸ã‡ämîFå„ÅAàÛç¸çHíˆÇ…ÇÕÇ¢ÇËÇ‹Ç∑ÅB
áHî[ïi
ñÒ1èTä‘ëOå„Ç≈î[ïiÇ¢ÇΩǵNjÇ∑ÅB

î[ïiå„ÇÃÉTÉ|Å[Ég

î[ïiå„ÅAîΩãøåãâ ÅEå¯â Ç™Ç†Ç‹ÇËÇÊÇ≠ǻǢèÍçáÇ≈LJÇ≤à¿êSâ∫Ç≥Ç¢ÅI
çƒìxêßçÏÇì¡ï âøäiÇ≈Ç≥ÇπǃǢÇΩÇæÇ´Ç‹Ç∑ÅB 

àÛç¸ï®ÇÃÉfÉUÉCÉìêßçÏÅ@àÛç¸åQîn

åQînåßÅEëOã¥és/çÇçËés/à…ê®çËésÇ≈çLçêÅEàÛç¸ÅEÉfÉUÉCÉì

åQînåßëOã¥és
ê¬óúéqí¨ ê¬ótí¨ ê¬ñˆí¨ í©ëqí¨ í©ì˙Ç™ãuí¨ í©ì˙í¨ ìVêÏëÂìáí¨ ìVêÏå¥í¨ ìVêÏí¨ êVà‰í¨ çrå˚í¨ çréqí¨ çrñqí¨ î—ìyà‰í¨ írí[í¨ êŒëqí¨ êŒä÷í¨ êÚëÚí¨ ésîVä÷í¨ ç° à‰í¨ ä‚ê_í¨ ‚ìà‰í¨ ç]ñÿí¨ ç]ìcí¨ ëÂå”í¨ ëÂéËí¨ ëÂóòç™í¨ ëÂóFí¨ ëÂëOìcí¨ ëÂìní¨ â¨åEí¨ èóâÆí¨ ï\í¨ èüëÚí¨ ã‡ä€í¨ è„ê¬óúéqí¨ è„êÚí¨ è„ëÂìáí¨ è„ëÂâÆí¨ è„â´ í¨ è„è¨èoí¨ è„ç≤íπí¨ è„êVìcí¨ è„í∑àÈí¨ è„ç◊à‰í¨ è„ëùìcí¨ ãTêÚí¨ ãTó¢í¨ êÏå¥í¨ êÏí[í¨ êÏã»í¨ âÕå¥ïlí¨ ê_ëÚÇÃêX ñkë„ìcí¨ ê¥ñÏí¨ åˆìcí¨ è¨ëäñÿí¨ çgâ_í¨ çK íÀí¨ çëóÃí¨ è¨ç‚éqí¨ è¨ìáìcí¨ è¨ê_ñæí¨ ãÓå`í¨ è¨âÆå¥í¨ å„ä’í¨ å„â∆í¨ å‹ë„í¨ éRâ§í¨ ï~ìáí¨ â∫à¢ì‡í¨ â∫êŒëqí¨ â∫ëÂìáí¨ â∫ëÂâÆí¨ â∫â´í¨ â∫êÏí¨ â∫è¨èoí¨ â∫ ç≤íπí¨ â∫êVìcí¨ â∫í∑àÈí¨ â∫ç◊à‰í¨ â∫ëùìcí¨ è∫òaí¨ êVëOã¥í¨ èÈìåí¨ èZãgí¨ ä÷ç™í¨ ëçé–í¨ çÇà‰í¨ çÇâ‘ë‰ ëÍåEí¨ ìcå˚í¨ êÁë„ìcí¨ íÁí¨ íflÇ™íJí¨ íflåıòHí¨ àÓâ◊ êVìcí¨ ìøä€í¨ íπéÊí¨ ïxìcí¨ íπâHí¨ ñ‚âÆí¨ ïcÉñìáí¨ íÜì‡í¨ ìÏãkí¨ êVñxí¨ êºëÂé∫í¨ êºï–äLí¨ êºëPí¨ ì˙ó÷éõí¨ ìÒîVã{í¨ Ç Ç≈ìáí¨ ñÏíÜí¨ í[ãCí¨ î†ìcí¨ ï@ñ—êŒ í¨ înèÍí¨ åıÇ™ãuí¨ ìåè„ñÏí¨ ìåëÂé∫í¨ ìåï–äLí¨ ìåã‡ä€í¨ ìåëPí¨ îÛâzí¨ ì˙ãgí¨ çLê£í¨ ïxémå©í¨ å√ésí¨ ï∂ãûí¨ ïΩòaí¨ ñxâzí¨ ñxîVâ∫í¨ ñ{í¨ ñ[ä€í¨ ëOî†ìcí¨ éOâÕí¨ éOñìí¨ óŒÇ™ãuí¨ ìÏí¨ ó‰í¨ ã{íní¨ éOñÈëÚí¨ ñŒñÿí¨ å≥ëçé–í¨ â°ëÚí¨ â°éËí¨ óÕä€í¨ ó¥ë†éõí¨ òZãüí¨ é·ã{í¨
åQînåßçÇçËés
ëäê∂í¨ ê‘ç‚í¨ à¢ãví√í¨ àÆí¨ ìåí¨ êVí¨ î—ã í¨ î—íÀí¨ êŒå¥í¨ àÓâ◊í¨ à‰ñÏí¨ ä‚âüí¨ ä‚ï@í¨ êøíní¨ âÃêÏí¨ ç]ñÿí¨ ëÂëÚí¨ ëÂã¥í¨ ëÂî™ñÿí¨ â´í¨ äLëÚí¨ íbñËí¨ ï–â™í¨ â√ëΩí¨ ã‡à‰ü∫í¨ è„ëÂófií¨ è„è¨íπí¨ è„è¨î∑í¨ è„ç≤ñÏí¨ è„ëÍí¨ è„ñLâ™í¨ è„íÜãèí¨ è„ï¿â|í¨ è„òaìcí¨ ãeíní¨ ñkêVîgí¨ ñkãvï€í¨ ñkí í¨ ñkëoótí¨ ñÿïîí¨ ãû ñ⁄í¨ çsóÕí¨ ã„ë†í¨ ëqâÍñÏí¨ åIçËí¨ åïçËí¨ è¨î™ñÿí¨ âhí¨ ç≤ñÏåEí¨ è‚í¨ êVå„ä’í¨ éƒçËí¨ é≈íÀí¨ ìáñÏí¨ â∫ëÂìáí¨ â∫ëÂófií¨ â∫è¨íπí¨ â∫è¨î∑í¨ â∫ç÷ìcí¨ â∫ç≤ñÏ í¨ â∫ëÍí¨ â∫ñLâ™í¨ â∫íÜãèí¨ â∫îVèÈí¨ â∫â°í¨ â∫òaìcí¨ èhëÂófií¨ èhâ°éËí¨ ê≥äœéõí¨ è∫òaí¨ îíã‚í¨ èÈéRí¨ êVçÆâÆí¨ êVìcí¨ êVï€í¨ êVï€ìcíÜí¨ ê^í¨ ññçLí¨ çªâÍ í¨ èZãgí¨ âÅë„í¨ ìcí¨ ë‰í¨ ë‰êVìcí¨ ó≥å©í¨ çÇçªí¨ çÇä÷í¨ çÇèºí¨ í}ìÍí¨ í÷í¨ íflå©í¨ éõîˆí¨ ìVê_í¨ èÌî’í¨ í í¨ ñ‚âÆí¨ ñ‚âÆêºí¨ íÜãèí¨ íÜëÂófií¨ íÜîˆí¨ íÜçÆ âÆí¨ íÜìáí¨ íÜñLâ™í¨ ï¿â|í¨ ê¨ìcí¨ êºìáí¨ êºâ°éËí¨ ì˙åıí¨ ç™è¨âÆí¨ èÊïçí¨ îãå¥í¨ ï@çÇí¨ ïlêÏí¨ ïlêKí¨ ìåäLëÚí¨ ìåíÜó¢í¨ êπêŒí¨ ì˙çÇí¨ ûwï®í¨ ì°íÀí¨ ëoót í¨ í¨âÆí¨ óŒí¨ ìÏí¨ ìÏêVîgí¨ ìÏëÂófií¨ ã{å¥í¨ ã{å≥í¨ ñ{í¨ å≥çÆâÆí¨ å≥ìáñºí¨ î™ìáí¨ ñÓìáí¨ î™êÁë„í¨ ñÓíÜí¨ ñˆêÏí¨ éRìcí¨ éRñºí¨ î™î¶í¨ î™î¶å¥í¨ ã|í¨ élÉc âÆí¨ äÒçáí¨ óÖäøí¨ äyä‘í¨ òAêùí¨é·ìcí¨ é·èºí¨ â‰ïÙí¨ òaìcëΩíÜí¨ ñ»ä—í¨ òaìcí¨
åQînåßà…ê®çËés
ä‘ñÏíJí¨ ê‘ñxç°à‰í¨ ê‘ñxé≠ìáí¨ ìåí¨ à¢ñÌëÂéõí¨ à¿ñxí¨ î—ìáí¨ àÈí¨ ésèÍí¨ àÓâ◊í¨ ä£í¨ ç°êÚí¨ ç°à‰í¨ ëæìcí¨ ëÂéËí¨ é≠ìáí¨ îîêÏí¨ è„êÚí¨ è„êAñÿñ{í¨ è„êzñK í¨ è„ìcí¨ è„ò@í¨ ñkêÁñÿí¨ äÏëΩí¨ çëíËí¨ ã»ó÷í¨ âÿë†éõí¨ â∫ìπéõí¨ è¨êÚí¨ çÅó—í¨ çëóÃí¨ éıí¨ å‹ñ⁄ãçí¨ ã´ ã´ìå ã´ éRâ§í¨ éOåıí¨ éOòaí¨ éƒí¨ â∫êAñÿí¨ â∫ò@ í¨ â∫êGí¨ è∫òaí¨ êVâhí¨ ññçLí¨ ìcíÜìáí¨ ìcíÜí¨ ìcïîà‰í¨ ëÂê≥éõí¨ íÜâõí¨ íÁâ∫í¨ íÁêºí¨ òAéÊñ{í¨ òAéÊí¨ òAéÊå≥í¨ ïxíÀí¨ åÀíJíÀí¨ ñLèÈí¨ íÜí¨ í∑è¿í¨ êºè¨ï€ ï˚í¨ êºè„îVã{í¨ êºãvï€í¨ êºìcí¨ êºñÏí¨ îBíÀí¨ ñÏí¨ âHçïí¨ îgéuç]í¨ î™ê°í¨ ìåè¨ï€ï˚í¨ ìåè„îVã{í¨ ìåñ{í¨ ì˙îTèoí¨ ïΩà‰í¨ Ç–ÇÎÇπí¨ ïüìáí¨ ïΩòaí¨ ñxå˚í¨ ñx â∫í¨ ñ{ä÷í¨ ñ{í¨ ã»ëÚí¨ înå©íÀí¨ óŒ ìÏêÁñÿí¨ éOé∫í¨ î¸ñŒòCí¨ ã{éqí¨ ã{å√í¨ ã{ëOí¨ è@çÇí¨ ñŒòCí¨ ñŒòCìÏí¨ î™ç‚í¨ î™ìlìáí¨ ñˆå¥í¨ î™î¶í¨ èúÉPí¨ é·ótí¨

àÛç¸åQînÅ@àÛç¸ÉfÉUÉCÉìçLçê